Cezmar & Edex  Biuro Usług Informatycznych
Aleja Kasztanowa 21, 53-125 Wrocław
tel./fax 71 337 30 36,
e-mail: cezmar@cezmar.com.pl
www.cezmar.com.pl
Tuto, celeriter, iucunde curare (leczyć bezpiecznie, szybko, przyjemnie) - Asklepiades (ok. 128-56 p.n.e.)

Strona Główna  |  Produkty  |  ProMedico  |  ProRabbit  |  Usługi  |  Dystrybucja  |  Częste Pytania  |  Linki


ProMedico program do kompleksowej obsługi gabinetu lekarskiego
pobierz MINI


zamw PROGRAM

Historia ZMIAN


Historia zmian w ProMedico

ProMedico 4.05 01.01.2012
 • W li??cie pacjent??w przy notatkach i opiekunie zmieniono ?? na >>.
 • Poprawiono semigrafik? na makiecie g????wnej - po???czenia ramek pojedynczych z podw??jnymi dla opcji /D, /U, /V.
 • W wizytach przywr??cono informacje o cytologiach.
 • Poprawiono wydruk recept - przy ustawieniu kolumny nr 1 dla p??l PESEL, Data wyst. i Data wydania wyst?powa?? b???d Syntax Error...
 • Poprawiono indeksowanie p??l Telefon i GSM.
 • Dostosowanie wydruku recept do nowych przepis??w:
  • niezale??nie od ustawienia prze???cznika "Choroba przewlek??a" program na recepcie drukuje znak "X" w odpowiednim polu.
  • na wysoko??ci nazwy leku, po prawej stronie recepty, jest drukowana odp??atno??? (do ustawienia w prawym dolnym rogu okna podczas edycji recepty).

Powrót do początku

ProMedico 4.04 19.09.2011
 • Usuni?to b???d: je??li by??o Po5 drukowana by??a jedynie pierwsza recepta.
 • Usuni?to b???d: b???dnie wyliczany wiek p??odu po korekcie.
 • Zmieniono format wy??wietlania wieku p??odu w li??cie wizyt tydzien.dzien/trymestr.
 • W zwolnieniach zmieniono uk??ad p??l, bardziej zbli??one do obowi?zuj?cego druku ZUS ZLA.
 • Do kod??w steruj?cych drukark? dodano pole "Inicjacja dla recept".

Powrót do początku

ProMedico 4.03 12.07.2011
 • Poprawiono wy??wietlanie rekordu wizyty, kt??re uwzgl?dnia zawarto??? pola KOREKTA w CI???ACH.
 • Rozszerzono pola MIASTO i ULICA w zwonieniach do 30 znak??w.
 • Umo??liwiono wydruk recept do port??w LPT2 i LPT3.
 • Dodane zosta??y raporty TU-01C (Alfabetyczne zestawienie aktualnie ci???arnych) i TU-01D (Zestawienie ci???arnych wg przewidywanej daty porodu).
 • Zmieniono wyduk Historii choroby i Raportu z wizyty w sekcji ordynowanych lek??w (tabelka).
 • Poprawiono wydruk kompletu recept.

Powrót do początku

ProMedico 4.02 10.06.2011
 • Uaktualniono formularz zwolnienia ZUS ZLA do aktualnie obowiazuj?cego (z 12.01.2011r.).
 • Modyfikacje w module CI???E:
  • obok czasu trwania ci???y (tydzie??.dzie??) wy??wietlany jest trymestr;
  • dodano generowanie za??wiadcze?? do becikowego.
 • U??atwiono wyszukiwanie pacjent??w wg numeru telefonu i GSM poprzez ignorowanie spacji, znak??w "()[]/\+-" oraz zera wiod?cego w numerze telefonu.
 • Dodano mo??liwo??? wy??wietlenia listy (klawisz F2) podczas edycji pola NAZWISKO RODOWE.
 • Umo??liwiono usuni?cie ca??ej wybranej wizyty wraz receptami, za??wiadczeniami itp. (Ctrl+U).
 • Dodano mo??liwo??? wyszukiwania pacjenta wg NAZWISKA RODOWEGO.

Powrót do początku

ProMedico 4.01 12.04.2011
 • Dodano pole KOREKTA w module CI???E. Pozwala to skorygowa? wiek p??odu na podstawie badania USG.
 • Poprawiono wy??wietlanie przypisanych lek??w po wznowieniu - w trybie 50-wierszowym wy??wietlane by??y tylko 4 rekordy.
 • Dodano pole CO ILE DNI przy receptach, aktywne jedynie wtedy, gdy liczba egzemplarzy jest wi?ksza od 1. Domy??ln? warto??ci? jest 30.
 • Ustawienie liczby egzemplarzy recepty >1 dzia??a niezale??nie od prze???cznika "po 5 lek??w". Drukowanie odbywa si? wg schematu:
  • leki na chorob? przewlek???, nie psychotropowe i nie recepturowe, pogrupowane po max.5 na blankiecie;
  • pozosta??e leki nie psychotropowe i nie recepturowe, pogrupowane po max. 5 na blankiecie;
  • leki psychotropowe po 1 leku na blankiecie;
  • leki recepturowe po 1 leku na blankiecie;
  • leki pozosta??e, z liczb? egzemplarzy >1 po 1 leku na blankiecie;

Powrót do początku

ProMedico 4.00 18.11.2010
 • Zmieniono system obs??ugi bazy danych na FoxPRO 2.6a.
 • Zmieniono kodowaie polskich znak??w z MICROVEX na LATIN2. Pozwala to na uruchomienie ProMedico w oknie graficznym.
 • Dostosowano program do pracy w trybie 28, 43 i 50-cio wierszowym.
 • Do danych w Kartotece Pacjent??w dodano pole NAZWISKO RODOWE i DATA ZMIANY.
 • Dodano mo??liwo??? drukowania kilku recept na ten sam lek z r????nymi datami realizacji. Domy??lnie co 30 dni. Dzia??a jedynie wtedy, gdy jest wy???czony prze???cznik "po 5 lek??w".

Powrót do początku

ProMedico 3.65 29.06.2007
 • Dodano mo??liwo??? druku numeru PESEL na receptach nie tylko dla pacjent??w z uprawnieniami IW i IB (przed wydrukiem recepty parametr "Drukowa? PESEL?".)
 • W parametrach wydruku recepty mo??na dok??adnie ustali? po??o??enie poszczeg??lnych p??l na recepcie.
 • Do parametr??w drukarki dodano mo??liwo??? zapami?tania sekwencji inicjuj?cej drukark?.
 • Dodano mo??liwo??? usuni?cia z katoteki danych pacjenta wraz z zapisami dotycz?cymi wszystkich wizyt (klawisz Ctrl+U).
 • W zestawieniu zwolnie?? program oblicza koniec zadanego okresu (domy??lnie 180 dni).
 • Dodano mo??liwo??? zapisu dzia??ania programu w pliku PROMED.LOG.
 • Rozszerzono pole opisu pozycji faktury do 90 znak??w.

Powrót do początku

ProMedico 3.64 15.03.2005
 • Podczas wyduku historii choroby mo??na wydrukowa? r??wnie?? notatki dotycz?ce pacjenta.
 • W czasie drukowania recept dla pacjent??w z uprawnieniami IW i IB drukowany jest r??wnie?? PESEL.
 • W czasie drukowania recept dla pacjent??w z Unii Europejskiej (w polu Oddzia?? NFZ nale??y wpisa? dwuliterowy kod kraju) pod adresem pacjenta jest drukowana zawarto??? pola Polisa (zamiast PESEL).
 • Dodano prze???cznik "Wy??wietlaj tylko wcze??niejsze wizyty" w oknach zwi?zanych z wznawianiem lek??w, skierowa??, za??wiadcze?? i p??l Wywiad, Badania, Diagnoza, Zabiegi. Ma on szczeg??lne znaczenie podczas uzupe??niania wcze??niejszych wizyt.
 • Podczas rejestracji nowego zwolnienia, je??li okres od poporzedniego zwolnienia nie przekracza 60 dni (przy tym samym numerze statystycznym choroby) jeden z kod??w przyjmuje warto??? "A"
 • Do Kartoteki Pacjent??w i danych o opiekunach dodano pole GSM na numer telefonu kom??rkowego.
 • Dodano mo??liwo??? uporz?dkowania i wyszukiwania pacjent??w wg pola GSM.
 • Z poziomu listy pacjent??w mo??na u??yc klawiszy P, D, U, O, H (Popraw, Dopisz, Usu??, Opiekun, Historia).
 • Dodano mo??liwo??? zmiany kolejno??ci drukowanych p??l na raporcie z wizyty. Nale??y podczas okre??lania zawarto??ci wydruku ustawi? kursor na wybranej pozycji i wcisn?? Ctrl+Enter. Program przejdzie do trybu zmiany kolejno??ci.
  • klawiszami g??ra i d???? wskazujemy now? pozycj?;
  • klawisz Enter ustala now? pozycj?;
  • klawisz Esc powoduje przywr??cenie poprzedniego stanu;
  • klawisz [D] przywraca domy??lny porz?dek.
 • Zmieniony modu?? rejestrowania procedur medycznych (dla potrzeb DOWNFZ), m.in. do???czono wy??wietlenie sumarycznego zestawienia wykonanych procedur w zadanym okresie.
 • Zmodyfikowano modu?? s??ownika kod??w ICD-9

Powrót do początku

ProMedico 3.63 29.01.2003
 • Dodano mo??liwo??? przegl?dania i przeszukiwania kartoteki pacjent??w wg numeru telefonu.
 • Po wprowadzeniu wzrostu i wagi pacjenta wy??wietlany jest BMI i procent zawarto??ci t??uszczu.
 • Modu?? do rozliczania ??wiadcze?? dla Dolno??l?skiego oddzia??u NFZ pozwala:
  • wydrukowa? list? ??wiadcze??,
  • wydrukowa? list? b???d??w,
  • ustali? numer oddzia??u NFZ, dla kt??rego robi? zestawienie.
 • Do parametr??w u??ytkownika dodano mo??liwo??? niezale??nego kontrolowania poprawno??ci numer??w PESEL, NIP i REGON.
 • Dodano nowe mo??liwo??ci podczas przegl?dania wizyt:
  • Wy??wietlanie:
   • Ctrl+K - prze???cznik sposobu wy??wietlania danych - pola Wywiad, Badania, Diagnoza, Zabiegi lub Kody ??wiadcze?? specjalistycznych.
   • Ctrl+L - w???czenie/wy???czenie wy??wietlania listy ordynowanych podczas wizyty lek??w. Klawisz L wci??? obs??uguje recepty.
   • Ctrl+Q - w???czenie/wy???czenie wy??wietlania znacznik??w zwolnienia, skierowania, za??wiadczenia itp.
   • Alt+End - w???czenie/wy???czenie wy??wietlania II-go wiersza (pola Badania /Zabiegi)
   • Alt+PgUp - w???czenie/wy???czenie wy??wietlania I-ej kolumny (pola Wywiad/Badania)
   • Alt+PgDn - w???czenie/wy???czenie wy??wietlania II-ej kolumny (pola Diagnoza/Zabiegi)
  • Poruszanie si? po bazie:
   • Ctrl+g??ra, Ctrl+d????, Ctrl+Home, Ctrl+End - przej??cie do poprzedniego, nast?pnego, pierwszego, ostatniego pacjenta, bez konieczno??ci wychodzenia z wizyt.
   • Ctrl+S - wyszukiwanie pacjenta (wg porz?dku ustalonego dla kartoteki pacjent??w) bez konieczno??ci wychodzenia z wizyt.
  • Inne:
   • Ctrl+O - wy??wietlenie alfabetycznej listy dotychczas ordynowanych lek??w.
   • Ctrl+P - przesuniecie bie???cej wizyty do pacjenta o wybranym numerze PESEL. Stosowane w celu po???czenia wizyt dw??ch kartotek, kt??re dotycz? jednego pacjenta.
 • Dodano znacznik "Wydruk recepty" ustawiany podczas edycji recepty. Program drukuje jedynie z ustawionym znacznikiem. Pozycje z wy???czonym znacznikiem s? na ekranie wygaszone.
 • Dodano znacznik "Lek psychotropowy" ustawiany podczas edycji recepty. Powoduje on prze???czenie si? w tryb drukowania jednego leku na jednym blankiecie. Poza tym ustawienie tego znacznika powoduje zamian? liczby w polu ILOSC na jej posta? s??own?.
 • Dodano mo??liwo??? konwersji tekstu podczas importu/eksportu do i ze standardu strony kodowej 1250 (Windows).

Powrót do początku

ProMedico 3.62 24.07.2001
 • Program zapami?tuje wybrane uporz?dkowanie w kartotece pacjent??w. Dotychczas domy??lnym uporz?dkowaniem by??o nazwisko pacjenta (rosn?co).
 • Rozszerzone pola dla nag????wka gabinetu - 5 wierszy po 35 znak??w.
 • Do parametr??w u??ytkownika dodano prze???cznik "Edycja wzrostu i wagi pacjenta".
 • Dodano mo??liwo??? wznowienia za??wiadcze?? i skierowa?? z wcze??niejszej wizyty. Zmieniono zatem opis klawiszy tak, by klawisz "W" uruchamia?? wznowienie, a klawisze "S" i "A" uruchamia??y drukowanie skierowania i za??wiadczenia
 • Mo??na zmieni? i zapami?ta? rozmiar i po??o??enie okna edycji notatek dla ka??dego modu??u oddzielnie (Kartoteka pacjent??w, Wizyty, Katalog lek??w, Teksty u??ytkownika). S??u??? do tego klawisze:
  • Ctrl+6 - ustawienie domy??lnego rozmiaru i po??o??enia okna
  • Ctrl+7 - przej??cie w tryb ustawiania po??o??enia g??rnego lewego rogu okna;
  • Ctrl+8 - analogicznie dla dolnego prawego naro??nika.
  • Home i End i klawisze kursora - zmiana po??o??enia okna
  • Enter - zatwierdzenie ustawionego po??o??enia
  • Esc - wyj??cie bez zapisu.
 • W danych o u??ytkowniku mo??na zapami?ta? do 4-ch numer??w um??w z kasami chorych.
 • Dodano sprawdzanie poprawno??ci numer??w PESEL, NIP i REGON
 • Dodano parametr "G??rny margines" do parametr??w wydruku raportu z wizyty. Je??li jest ustawiony na 0, program drukuje na pocz?tku nag????wek gabinetu i dane pacjenta. W przeciwnym przypadku zamiast tego drukuje podan? liczb? pustych wierszy. Umo??liwia to dodrukowanie informacji o wizycie na wcze??niejszych wydrukach.
 • Dodano mo??liwo??? przypisania wi?cej niz. jednego opiekuna do pacjenta. Je??li pacjent ma wi?cej niz. jednego opiekuna, program przy wystawianiu zwolnienia lub rachunku pokazuje list? opiekun??w do wyboru.
 • Do parametr??w u??ytkownika dodano prze???cznik "Przypomina? o danych opiekuna".
 • Dodano mo??liwo??? zmiany u??ytkownika bez konieczno??ci wychodzenia z programu (9.Wyloguj )

Powrót do początku

ProMedico 3.61 21.05.2001
 • Dodano obs??ug? klawiszy Ctrl+lewo i Ctrl+prawo podczas poruszania si? pod numerach statystycznych chor??b. Pozwala to przesuwa? opisy chor??b w prawo i lewo.
 • Do tekst??w u??ytkownika dodano mo??liwo??? wstawiania wyra??e??, np. zawarto??? p??l bazy danych, warto??? funkcji itp. Je??li np. w trakcie edycji tekstu (lub wzorca) wpiszemy "Pacjent <>...", program wstawi nazwisko pobrane z bie???cego rekordu pliku PACJENCI. Do do???czania zawarto??ci p??l u??ywamy ogranicznik??w "<<" oraz ">>".
 • Do Parametr??w u??ytkownika dodano prze???cznik "Sygna?? d??wi?kowy" i "Edycja godziny wizyty".
 • Do wizyty dodano pole GODZINA. Jego edycj? mo??na wy???czy? w opcji Parametry u??ytkownika.
 • Dodano nowe wygaszacze ekranu.
 • Dodano do Kartoteki pacjent??w pole NUMER KARTOTEKI. Program b?dzie proponowa?? podczas dopisywania nowego pacjenta numer kolejny.
 • Dodano mo??liwo??? uporz?dkowania i przeszukiwania kartoteki wg Numeru kartoteki.
 • Dodano mo??liwo??? zmiany uporz?dkowania (rosn?co/malej?co) w Kartotece pacjent??w.
 • Algorytm generuj?cy pierwszych 6 cyfr PESEL-u zosta?? zmodyfikowany w ten spos??b, ??e dla pacjent??w urodzonych po 2000 roku numer miesi?ca urodzenia jest zwi?kszany o 20.
 • Wci??niecie klawisza Esc podczas edycji p??l Wywiad, Badania, Diagnoza i zabiegi powoduje wy??wietlenie pytania o zapisanie zmian.
 • Podczas edycji niekt??rych p??l w kartotece pacjent??w (Nazwisko, Imi?, Grupa krwi, Miejscowo??? i in.) dodano obs??ug? klawisza F2-lista. Po wci??ni?ciu F2 wy??wietlana jest lista dotychczas u??ytych w tym polu fraz.
 • Rozszerzono pola:
  • E-MAIL w kartotece pacjent??w i u??ytkownik??w do 40-tu znak??w,
  • WAGA pacjenta do formatu 999.999,
  • STANOWISKO w kartotece u??ytkownik??w do 50 znak??w
 • W kartotece pacjent??w wy??wietlana jest data pierwszej i ostatniej wizyty.
 • Pod data pierwszej i ostatniej wizyty w kartotece pacjent??w wy??wietlany jest czas, jaki min??? od tych dat. Zastosowano tu algorytm liczenia wieku pacjenta.
 • Ujednolicono obs??ug? pola NOTATKI przy pacjencie, wizycie i lekach.
 • Recepty wed??ug nowego formatu. W okresie 01.01.2001-31.05.2001 program przy dopisywaniu recepty pyta o jej format. Mo??na:
  • drukowa? 1, 2 lub 3 recepty na kartce A4 lub na gotowych blankietach,
  • drukowa? puste blankiety (raport TU93)
  • ustawi? orientacje pozioma dla drukarek obs??uguj?cych j?zyk PCL
 • Skierowania i za??wiadczenia rozszerzono o pole TYP.
 • Teksty u??ytkownika rozszerzono o podkategorie. Daje to mo??liwo??? podzia??u np. wzorc??w skierowa?? na skierowania do szpitala, na badania itp.
 • Wci??ni?cie klawisza F1 w polu ILO??? podczas wystawiania recepty powoduje zamian? liczby na jej posta? s??own?.
 • Zmieniono modu?? sk??adowania i odtwarzania danych. Program zezwala na:
  • okre??lenie katalogu docelowego kopii (dotychczas A: lub B:)
  • okre??lenie liczby zestaw??w 1-9 (dotychczas 3)
  • w???czenie opcji przypominania o konieczno??ci wykonania kopii danych przy wyj??ciu z programu
  • okre??lenie odst?pu miedzy kolejnymi sk??adowaniami (domy??lnie 1 dzie??).
 • W oknach z kodami specjalistycznymi i stomatologicznymi dodano prze???cznik, kt??rym mo??na wy???czy? przypominanie o uzupe??nieniu kod??w.
 • Podczas definiowania nag????wk??w p??l Wywiad, Badania, Diagnoza, Zabiegi mo??na okre??li?, kt??re z nich ma by? traktowane jako diagnoza. Ma to znaczenie podczas dodawania diagnozy do tre??ci skierowa?? i za??wiadcze?? oraz podczas wystawiania recept i zwolnie??.

Powrót do początku

ProMedico 3.60 15.06.2000
 • W kartotece pacjent??w mo??na zapami?ta? dane opiekuna. Je??li zostan? one wype??nione, przy pr??bie wystawienia zwolnienia lub rachunku za wizyt? program zapyta czyje dane maj? zosta? wykorzystane do tego celu - pacjenta czy opiekuna. Podczas wype??niania danych opiekuna istnieje mo??liwo??? pobrania ich z listy pacjent??w (klawisz F1 w polu NAZWISKO).
 • Do kartoteki pacjent??w dodano pola WAGA i WZROST.
 • W kartotece pacjent??w wy??wietlana jest data ostatniej wizyty oraz napisy NOTATKI i OPIEKUN, o ile odpowiednie dane zosta??y wprowadzone.
 • Rozszerzono list? numer??w statystycznych chor??b do kod??w 4-znakowych.
 • Dla zainteresowanych do???czono modu??y, kt??re pozwalaj? zarejestrowa? kody czynno??ci wykonanych w czasie wizyty. Pozwala to na wygenerowanie odpowiedniego zestawienia dla Kasy Chorych.
 • W kartotece u??ytkownik??w rozszerzono pola z numerami um??w z Kasami Chorych do 30-tu znak??w.
 • Dodano s??owniki potrzebne przy rozliczeniach z kas? chorych:
  • LIMITY PUNKTOWE - limity punkt??w wraz z cenami punktu za us??ugi stomatologiczne.
  • PLAC??WKA KIERUJ?CA PACJENTA - nazwa plac??wki i numer umowy z kas?
  • KOD PORADY SPECJALISTYCZNEJ wraz z cen?
  • KOD ??WIADCZENIA - kody procedur w formacie 99.99
  • KOD PROCEDURY LABORATORYJNEJ.

Powrót do początku

ProMedico 3.59 09.10.1999
 • Dodano opcj? Autotext (klawisz F8) przy edycji p??l Wywiad, Badania, Diagnoza, Zabiegi. U??ytkownik mo??e w s??owniku Autotext zdefiniowa? w??asne skr??ty w formacie Kod-Opis (np. ozp - obustronne zapalenie p??uc, spo - stan po operacji itp.). Opcja ta pozwala podczas edycji powy??szych p??l wpisa? jedynie kod i po wci??ni?ciu klawisza F8 zostaje on automatycznie zamieniony na zawarto??? opisu. UWAGA. Program analizuje jedynie ostatnie znaki w polu, tzn. wpisanie kodu np. "ozp" w ??rodku tekstu i wci??ni?cie F8 nie spowoduje zamiany na "obustronne zapalenie p??uc".
 • Dodano s??ownik AUTOTEXT. Jego przeznaczenie opisano powy??ej.
 • Zmodyfikowano wznawianie lek??w. Teraz program podczas wznawiania bierze pod uwag? r??wnie?? sk??ad leku recepturowego (dotychczas sprawdza?? jedynie nazw? i posta?).
 • Dodano wy??wietlanie klucza programu. Wraz z wprowadzeniem system??w Windows 95/98 powsta?? problem poprawnego odczytu dyskietki dystrybucyjnej. Aktualnie po uruchomieniu programu wystarczy wybra? opcje 6.Organizacja systemu / 8.Zmiana etykiety i przekaza? nam (np. telefonicznie) wy??wietlony klucz programu. Zostanie wygenerowany i przes??any Pa??stwu program odblokowuj?cy ProMedico.
 • Umo??liwiono poprawienie symbolu lekarza przyjmuj?cego oraz typu wizyty w wizytach, kt??re zawieraj? leki, za??wiadczenia, skierowania lub zwolnienie.
 • Podczas zapisu recepty podlegaj?cej refundacji (odp??atno??? r????na od 100%) program sprawdza czy zosta??o wype??nione pole z kodem IDC-10.
 • Podczas rejestrowania nowego zwolnienia program podstawia trzy pierwsze znaki pola DIAGNOZA do pola NUMER STATYSTYCZNY CHOROBY.
 • Zmieniono obs??ug? klawiszy F1 i F2 podczas edycji recepty na lek recepturowy. Teraz klawisze te (podobnie jak podczas edycji recepty na lek gotowy) pozwalaj? wywo??a? katalog lek??w gotowych (F1) lub w??asnych (F2). Po wybraniu pozycji z jednego w tych katalog??w, program do???cza do pola SK?AD tekst z??o??ony z nazwy, postaci, (ewentualnie) opakowania i stosowania wybranej pozycji. W ten spos??b mo??emy wydrukowa? recept? na kilka (2-3) lek??w gotowych, kt??re nie podlegaj? refundacji (np. leki homeopatyczne, witaminowe itp.).
  UWAGA. W zwi?zku z powy??szym nale??y pami?ta?, by przy tak wypisanej recepcie zaznaczy? odp??atno??? 100%, gdy?? program z g??ry zak??ada, i?? lek recepturowy ma odp??atno??? rycza??tow?.
 • Dotychczasowe funkcje klawiszy F1 i F2, tzn. uruchomienie katalogu lek??w recepturowych przej??? klawisz F3.
 • Rozszerzono dzia??anie klawisza DOMY??LNE w s??ownikach. U??ycie tego klawisza zmienia status pod??wietlonej pozycji na przeciwny.
 • Wprowadzone zosta??y modyfikacje zwi?zane z nowymi drukami zwolnie?? lekarskich (ZUS ZLA):
 • Do kartoteki pacjent??w dodano pola NIP, NR DOWODU OSOBISTEGO, NR PASZPORTU, NIP PRACODAWCY.
 • Do kartoteki u??ytkownik??w dodano pola IMI?, NIP i NUMER IDENTYFIKACYJNY
 • Wprowadzono odpowiednie zmiany w formularzu zwolnienia, przy czym:
  • zwolnienia wystawione przed 31.08.99 wy??wietlane s? jak dotychczas (L4);
  • podczas rejestracji zwolnie?? w dniach 01.09.99-30.09.99 program pyta o format formularza (L4 lub ZUS ZLA),
  • zwolnienia wystawione po 01.10.99 wy??wietlane s? w uk??adzie zgodnym z ZLA.
 • Za??o??ono nowe s??owniki:
  • INNY NUMER - PESEL, NR DOWODU OSOBISTEGO lub NR PASZPORTU
  • WSKAZANIA LEKARSKIE - MUSI LE??E?, MO??E CHODZI?
  • STOPIE?? POKREWIE??STWA
  • KOD maj?cy wp??yw na prawo do zasi??ku lub jego wysoko???
  • UBEZPIECZALNIA - ZUS, KRUS, inne
 • S??ownik PRACA rozszerzono o pole NIP
 • Zamieniono pole ADRES w Kartotece pacjent??w na ULICA, NUMER DOMU i NUMER LOKALU. Ze wzgl?du na du??? trudno??? automatycznej konwersji, nale??y zwr??ci? szczeg??ln? uwag? na zawarto??? tych p??l i w razie potrzeby je zmodyfikowa?.

Powrót do początku

ProMedico 3.58 06.02.1999
 • Po wystawieniu zwolnienia program proponuje dopisanie do harmonogramu wizyt wizyt? kontroln?.
 • S??ownik zawiera zaktualizowane kody wojew??dztw.
 • Do???czono s??ownik z Kasami Chorych.
 • Do???czono raport TU02K - Rejestr ordynowanych lek??w podlegaj?cych refundacji.
 • W Kartotece Pacjent??w pole UBEZPIECZALNIA zast?piono polami KASA CHORYCH i POLISA (nr umowy). Podczas edycji pola KASA CHORYCH dost?pny jest odpowiedni s??ownik (klawisz F1).
 • Zosta?? zaktualizowany wykaz lek??w refundowanych.
 • Umo??liwiono korzystanie z numer??w statystycznych chor??b r??wnie?? w polach WYWIAD, BADANIA i ZABIEGI.
 • Podczas edycji p??l WYWIAD, BADANIA, DIAGNOZA i ZABIEGI dodano mo??liwo??? korzystania ze starych (sprzed 1997r.) numer??w statystycznych chor??b (klawisz F5 podczas edycji p??l).
 • Wprowadzono dodatkow? kolejno??? przegl?dania (i wyszukiwania) Kartoteki Pacjent??w - wg daty ostatniej wizyty.
 • Wydruk skierowania i za??wiadczenia zawiera dodatkowo numer identyfikacyjny lekarza, PESEL pacjenta, symbol jego Kasy Chorych oraz numer umowy.
 • Rozbudowano Kartotek? U??ytkownik??w o pola:
  • PESEL;
  • Miejscowo???, kod pocztowy, ulica, telefon, e-mail;
  • Nr umowy z Kasa regionalna (20 znak??w);
  • Nr umowy z Kasa bran??ow? (20 znak??w);
 • Rozszerzono struktur? recepty o pole NR STATYSTYCZNY CHOROBY (klawisz F1 podczas edycji udost?pnia katalog symboli ICD-10). Zawarto??? tego pola decyduje o wydruku rejestru ordynowanych lek??w.
  UWAGA. Podczas dopisywania recepty pole to jest domy??lnie wype??niane pierwszymi trzema znakami z pola DIAGNOZA.
 • Wydruk recepty dostosowano do aktualnych wymog??w:
  • w kratce w g??rnym prawym rogu drukowany jest symbol Kasy Chorych, do kt??rej nale??y pacjent;
  • pod nag????wkiem gabinetu drukowany jest numer identyfikacyjny lekarza. W zale??no??ci od Kasy Chorych pacjenta (17B lub innej) drukowany jest numer odpowiedniej umowy.
 • Egzemplarze wykorzystuj?ce modu?? CIAZE.APP maj? rozszerzon? list? kolejnych wizyt o kolumn? CZAS TRWANIA CI???Y. Jest on wyliczany w oparciu o dat? ostatniej miesi?czki i dat? wizyty i wy??wietlany w formacie 99.9 (tydzie??.dzie??).

Powrót do początku

ProMedico 3.57 12.05.1998
 • Dodano do Parametr??w U??ytkownika prze???czniki:
  • "Przenosi? OPAKOWANIE do ILO???". W???czenie go powoduje przenoszenie zawarto??ci pola OPAKOWANIE z katalogu lek??w do pola ILO??? w receptach.
  • "Wy??wietlanie biorytmu". Je??li jest on ustawiony, program wy??wietla stan biorytmu pacjenta w dniu wizyty, znak zodiaku oraz informuje o urodzinach (napis "URODZINY" pod znakiem zodiaku).
 • Zmieniono wydruk stosowania lek??w tak, by nag????wek gabinetu by?? drukowany na parzystych stronach. Umo??liwia to wydrukowanie wi?kszej liczby lek??w na odwrocie blankietu. Program zatem drukuje po 5 lek??w na parzystych stronach blankiet??w A6 i A5 (18 lek??w na blankiecie A4) i 8 lek??w na odwrocie (21 pozycji na odwrocie formatu A4)
 • Rozbudowano obs??ug? s??ownik??w systemowych:
  • wyra??nie rozdzielono pola kodowane (TYP WIZYTY);
  • do p??l kodowanych dodano prze???cznik "Kolejno??? wg opisu". Pozwala on na przegl?danie s??ownika w kolejno??ci kod??w lub opis??w (np. kody wojew??dztw);
  • do ka??dego s??ownika dodano prze???cznik "Weryfikacja zawarto??ci pola". Umo??liwia on wy???czenie kontroli zawarto??ci pola. Pomimo to mo??na zawsze pos??ugiwa? si? klawiszem F1, aby wej??? do s??ownika;
  • do ka??dego s??ownika do???czono wska??nik "Domy??lne". Okre??la on domy??ln? pozycj?, na kt??rej ma si? ustawi? lista przy wej??ciu do s??ownika;
  • s??ownik miejscowo??ci rozbudowano o Kod Pocztowy i Kod Wojew??dztwa.
 • Do???czono aktualny katalog lek??w (Rozporz?dzenie MZiOS z 26.02.98 Dz.U.nr 31).
 • W Kartotece Pacjent??w dodano obs??ug? klawisza CTRL+Z. Powoduje on zapami?tanie w buforze nazwiska, adresu i telefonu z aktualnego rekordu (informuje o tym sygna?? d??wi?kowy). Je??li po zapami?taniu danych w buforze zostanie u??yty klawisz [D]-Dopisz, program automatycznie wype??ni odpowiednie pola zapami?tanymi danymi.
 • Zmieniono obs??ug? Tekst??w u??ytkownika (wzorce, teksty, za??wiadczenia, skierowania):
  • dodano mo??liwo??? eksportu i importu plik??w tekstowych podczas edycji tekstu;
  • prze???cznik "Do???cza? tytu?? tekstu" do???czono do ka??dej kategorii tekstu.
 • Zmieniono obs??ug? klawisza [F4]-Wznowienie podczas edycji p??l Wywiad, Badania, Diagnoza, Zabiegi. Program wy??wietla daty wszystkich poprzednich wizyt oraz zawarto??ci odpowiednich p??l. Pozwala to na przepisanie informacji nie tylko z ostatniej wizyty.
 • Zmieniono r??wnie?? obs??ug? klawisza [W]-Wznowienie podczas wystawiania recept. Program dzia??a analogicznie jak przy polach Wywiad, Badania itd.
 • Dodano raport TU-07PA - Zestawienie wizyt wg pacjent??w.
 • Dodano dodatkowy modu?? do rejestracji kolejnych ci???. Jest wywo??ywany klawiszem [I]-cI???e z poziomu wizyty. Zawiera on takie dane jak: "Data ostatniej miesi?czki", "Data porodu", "Grupa krwi ojca", "Rodzaj porodu" oraz pola tekstowe "Przebieg ci???y" i "Notatki". Po podaniu daty ostatniej miesi?czki program wylicza czas trwania ci???y (w tygodniach i dniach), przewidywany termin porodu oraz liczb? dni pozosta??ych do porodu. Modu?? ten NIE WCHODZI w sk??ad podstawowej wersji ProMedico. Jest rozszerzeniem dostarczanym odp??atnie (61z??. brutto) jedynie zarejestrowanym i zainteresowanym u??ytkownikom.
 • Do???czono dodatkowy modu?? ze schematem z?bowym. Jest on wywo??ywany z poziomu wizyty klawiszem [Y]-z?bY. Pozwala on zarejestrowa? stan uz?bienia u pacjenta przyjmowanego po raz pierwszy, a nast?pnie rejestrowa? czynno??ci (wybrany z?b, ??ciana) wykonane podczas kolejnych wizyt. Modu?? ten r??wnie?? nie wchodzi w sk??ad podstawowej wersji ProMedico - jest jego rozszerzeniem. Rozprowadzany jest w cenie 122z??. brutto.

Powrót do początku

ProMedico 3.56 05.03.1998
 • Do wydruku recepty dodano zawarto??? pola NUMER LEGITYMACJI.
 • Raporty TU-07P i TU-07PM (Pe??ne zestawienie wizyt i miesi?czne) zawieraj? dodatkow? kolumn? - ADRES ZAMIESZKANIA

Powrót do początku

ProMedico 3.55 19.01.1998
 • Poprawiono numeracj? rachunk??w po zmianie roku.
 • W oknie zwolnienia usuni?to pola MIASTO/WIE?? i W_M./POZA jako nieu??yteczne, co umo??liwi??o wy??wietlenie nazwiska pacjenta oraz adresu na 45 znakach.
 • Podczas edycji p??l uj?tych w s??owniku, po wej??ciu do s??ownika (klawisz F1) program ustawia si? na odpowiadaj?cej pozycji zamiast na pocz?tku s??ownika.

Powrót do początku

ProMedico 3.54 20.08.1997
 • Zaktualizowano wydruk recepty (p??atnik MSWiA zamiast MSW - Zarz?dzenie MZiOS z 10.04.97 w sprawie sposobu wystawiania recept - MP nr27 z 30.04.97 poz. 255).
 • Do???czono funkcj? Kopiuj do modu??u wystawiania recept. Przy jej pomocy mo??na przekopiowa? lek z recepty do katalogu lek??w w??asnych lub recepturowych. Program stara si? odnale??? w odpowiednim katalogu lek o podanej nazwie i postaci. Lek zostanie dopisany jedynie wtedy, gdy nie ma jeszcze takiej pozycji. W przeciwnym przypadku program uruchomi odpowiedni modu?? Katalogu i ustawi si? na odnalezionym rekordzie.
 • Podczas dopisywania rachunku/faktury termin p??atno??ci domy??lnie jest ustawiany na dat? wystawienia rachunku/faktury.
 • Poprawiono obs??ug? pozycji rachunk??w - teraz program poprawnie przenosi z cennika stawk? VAT po wpisaniu symbolu towaru/us??ugi.
 • Przy korzystaniu ze spisu numer??w statystycznych chor??b w polu Diagnoza (klawisz F1) program przenosi nie tylko opis choroby ale r??wnie?? jej numer.
 • Zmodyfikowano obs??ug? klawisza F1 podczas edycji tytu??u skierowania/za??wiadczenia. Wpisanie kilku pocz?tkowych liter w polu tytu?? i wci??niecie F1 powoduje automatyczne ustawienie si? na odpowiednim tek??cie (analogicznie dzia??a F1 podczas korzystania z katalogu lek??w w trakcie wystawiania recepty).
 • Modu?? Teksty rozszerzono o funkcje Szukaj.

Powrót do początku

ProMedico 3.53 01.05.1997
 • Wydruk danych z wizyty zawiera adres pacjenta.
 • Pytanie "Drukowa? odp??atno????" przed wydrukiem recept zast?piono przez "Skre??la? odp??atno????".
 • Zmieniono wygl?d recepty:
  • po s??owie "P??atne" wypisane s? wszystkie rodzaje odp??atno??ci;
  • po s??owie "P??atnik" wypisani s? dopuszczalni p??atnicy (MON, MSW, PKP);
  • drukowanie w??a??ciwej odp??atno??ci i p??atnika zast?piono skre??leniem pozosta??ych, zale??nie od ustawienia prze???cznika "Skre??la? odp??atno????";
  • przeniesiono napis "CITO" pomi?dzy nag????wek gabinetu i kod wojew??dztwa;
  • przeniesione zosta??o pole UPRAWNIENIA (zwykle zawiera ono napis UBEZPIECZONY) pod ramk? z kodem wojew??dztwa.
 • Dostosowano raport TU92 - formularz recepty.
 • Poprawiono procedur? obliczania wieku dla pacjent??w poni??ej 2-ch lat.

Powrót do początku

ProMedico 3.52 05.03.1997
 • Dodano klawisz F2 - zapisz wzorzec podczas edycji ka??dego z p??l Wywiad, Badania, Diagnoza, Zabiegi. Po wci??ni?ciu F2 zostanie wywo??any modu?? obs??ugi tekst??w i przejdzie on automatycznie w tryb dopisywania nowego tekstu.

Powrót do początku

ProMedico 3.51 15.02.1997
 • Usuni?to prze???cznik "Drukowa? wojew??dztwo" przy wydruku recept.
 • Dodano prze???cznik "Drukowa? wiek pacjenta" przy wydruku recepty. Niezale??nie od jego ustawienia wiek drukowany jest zawsze je??li pacjent nie uko??czy?? 15 lat.
 • Do???czono mo??liwo??? wydrukowania stosowania lek??w po wydrukowaniu recept. Program drukuje nag????wek gabinetu, dat? wystawienia oraz nazw?, posta? i stosowanie lek??w. Zale??nie od ustawienia formatu papieru, na kartce A6 lub A5 zmie??ci si? do 6 pozycji, natomiast na kartce A4 do 14 pozycji. Program drukuje stosowanie lek??w zaordynowanych podczas bie???cej wizyty niezale??nie od tego czy recepty zosta??y wydrukowane.
 • Dodano raport TU07T - Zestawienie wizyt wg typu. Program sumuje liczb? wizyt, przepracowane dni, oblicza ??redni? liczb? wizyt na dzie?? i drukuje w rozbiciu na typy wizyt i lekarzy przyjmuj?cych.
 • Raporty TU07P i TU07PM (Zestawienie wizyt /pe??ne/ i Miesi?czne zestawienie wizyt /pe??ne/) drukuj? dodatkowo Typ wizyty.
 • W dopisywanym rachunku domy??ln? form? p??atno??ci jest GOT??WKA.

Powrót do początku

ProMedico 3.50 10.02.1997
 • Do???czono now?, obowi?zuj?c? od 1997 roku Mi?dzynarodow? klasyfikacj? chor??b. Podczas rejestracji zwolnienia program sprawdza dat? wizyty. Dla wizyt sprzed 01.01.1997 wykorzystywany jest dotychczasowy wykaz (np. w celu rejestracji zaleg??ych wizyt).
 • Zmieniono modu?? wystawiania rachunk??w. Obs??ugiwane s? faktury VAT, rachunki uproszczone oraz korekty. Edycja dokument??w przebiega dwuetapowo:
  • edycja nag????wka dokumentu - wpisuje si? tu numer dokumentu, dat? wystawienia i sprzeda??y, dane dotycz?ce kontrahenta, rodzaj i termin p??atno??ci;
  • edycja pozycji faktury - podaje si? tu nazw? czynno??ci lub materia??u, jednostk? miary, ilo???, cen? sprzeda??y netto oraz stawk? VAT. Gdy kursor znajduje si? w polu Symbol mo??na wcisn?? klawisz F1 w celu wybrania pozycji z cennika.
 • W module obs??ugi dokument??w dodano funkcj? Export. Umo??liwia ona przes??anie wystawionych rachunk??w do programu BUCHALTER II firmy GrafSoft z Warszawy. S??u??y on do kompleksowej obs??ugi Ksi?gi Przychod??w i Rozchod??w. Informacje o programie dost?pne s? w C&E.
 • Zmieniono edycj? Parametr??w u??ytkownika w sekcji dotycz?cej rachunk??w. Mo??na tu zdefiniowa?:
  • miejsce wystawienia faktury,
  • liczb? kopii do wydruku - je??li podana warto??? wynosi 0, program b?dzie drukowa?? faktur? w jednym egzemplarzu z napisem ORYGINA?/KOPIA. Mo??na zatem drukowa? na drukarkach ig??owych wykorzystuj?c papier samo kopiuj?cy. Je??li liczba kopii b?dzie wi?ksza od 0, program wydrukuje pierwszy egzemplarz z napisem ORYGINA?, ka??dy nast?pny z napisem KOPIA. Ma to znaczenie w przypadku drukarek atramentowych i laserowych.
  • identyfikator i uzupe??nienie numeru dokumentu. Numer dokumentu sk??ada si? z trzech element??w:
   • identyfikator - ci?g max. 4 znak??w wykorzystywany np. do wyr????nienia typu dokumentu. Domy??lne warto??ci to: FV-faktura VAT, RU-rachunek uproszczony, FK-faktura koryguj?ca, RK-rachunek koryguj?cy;
   • numer kolejny dokumentu. Jest on automatyczne zwi?kszany w ramach dokument??w o podanym identyfikatorze i uzupe??nieniu;
   • uzupe??nienie - 10 znak??w. Znaczenie uzupe??nienia jest podobne jak identyfikatora. Proponowana warto??? to rok wystawienia faktury.
 • Do menu Organizacja systemu dodano opcj? Dane firmy. Nale??y tu wpisa? informacje, kt??re b?d? drukowanie na dokumentach - nazwa, adres, NIP itp.
 • Dostosowano odpowiednie raporty do dokument??w nowego typu.

Powrót do początku

ProMedico 3.22 26.11.1996
 • Do zwolnienia lekarskiego dostawiono klawisz . Umo??liwia on wygenerowanie za??wiadczenia o wystawieniu druku L4. Jest ono automatycznie do???czane do za??wiadcze?? wystawionych podczas bie???cej wizyty. Aby wiec wydrukowa? takie za??wiadczenie, nale??y po wygenerowaniu opu??ci? modu?? rejestruj?cy druki L4, przej??? do za??wiadcze?? i u??y? klawisz W (Wydruk).

Powrót do początku

ProMedico 3.21 13.11.1996
 • Do parametr??w u??ytkownika dodano prze???cznik Edycja typu wizyty. Umo??liwia on wy???czenie wy??wietlania i obs??ugi pola Typ Wizyty (dodane w wersji 3.20). Domy??lnie pole to jest obs??ugiwane Dostosowano wydruk recepty do obowi?zuj?cego wzoru (MP57 z 19.08.96 poz.521).

Powrót do początku

ProMedico 3.20 19.09.1996
 • Do Program??w pomocniczych do???czono pozycj? 6.S??owniki. Mo??na tu zdefiniowa? zawarto??? s??ownik??w. S? one wykorzystywane podczas edycji p??l Grupa krwi, Miejscowo???, Typ wizyty, Ubezpieczalnia, Uprawnienia, Miejsce pracy. Podczas edycji powy??szych p??l program kontroluje ich zawarto???:
  • je??li zostanie zaakceptowane puste pole, nast?pi automatyczne przej??cie do odpowiedniego s??ownika;
  • je??li pole jest wype??nione, lecz w s??owniku nie zostanie odnaleziona odpowiednia pozycja, program zaproponuje dopisanie jej do s??ownika. Wci??ni?cie klawisza T spowoduje automatyczne dopisanie do odpowiedniego s??ownika;
  • je??li zawarto??? pola zostanie odnaleziona w s??owniku, zostanie ona zast?piona pozycj? ze s??ownika. Program podczas przeszukiwania s??ownika ignoruje du??e i ma??e litery. Zatem, je??li, na przyk??ad, w polu Grupa krwi wpiszemy "a1b rh+", a w s??owniku zostanie odnaleziona pozycja "A1B Rh+", taka warto??? zostanie podstawiona;
  • wci??ni?cie klawisza F1 podczas edycji tych p??l powoduje wej??cie do odpowiedniego s??ownika.
 • Udost?pniono dodatkowe pola podczas edycji wizyty:
  • Lekarz przyjmuj?cy - wpisuje si? tu czteroznakowy symbol, kt??ry jest zdefiniowany w Kartotece u??ytkownik??w. Domy??ln? warto??ci? jest symbol podany przy starcie systemu. Wci??ni?cie klawisza F1 podczas edycji tego pola pozwala wybra? pozycj? z Kartoteki u??ytkownik??w.
  • Typ wizyty - 6-cio znakowe pole okre??laj?ce rodzaj wizyty (np. kontrola, wizyta domowa (itp). Zosta??o ono uj?te w odpowiednim s??owniku (p. S??owniki). Poniewa?? program pobiera ze s??ownika tylko pierwszych 6 znak??w, proponujemy zak??ada? pozycje w s??owniku w nast?puj?cym formacie: XXXXXXxxxxx..., gdzie XXXXXX oznacza kod (np. WIZDOM), a xxxxx... - opis (np. Wizyta domowa). Klawisz F1 podczas edycji pola Typ wizyty umo??liwia wybranie pozycji ze s??ownika.
 • Nast?puj?ce pola w Kartotece pacjent??w zosta??y uj?te w s??owniki: Grupa krwi, Miejscowo???, Ubezpieczalnia, Uprawnienia, Miejsce pracy.
 • Umo??liwiono wydruk recept MZ-Pom34 na blankietach A5. Dodano prze???cznik "Format blankietu z paskiem", kt??ry mo??na prze???cza? przed wydrukiem recept mi?dzy stanami A6 i A5. Blankiety z paskiem A5 i A6 dost?pne s? w C&E.

Powrót do początku

ProMedico 3.19 29.08.1996
 • Dodano mo??liwo??? ustawienia liczby wierszy na stronie (w oknie "Wyb??r drukarki"). Domy??ln? warto??ci? jest 60.
 • Katalog lek??w zawiera leki o odp??atno??ci 50% (Dz.U.98 z 09.08.96r. poz.455).

Powrót do początku

ProMedico 3.18 05.06.1996
 • Poprawiony wydruk kodu wojew??dztwa na receptach. Problem dotyczy?? obcinania kodu podczas wydruku na papierze A4 lub A6 dla drukarek HP.
 • Dodano ustawienie liczby linii odst?pu mi?dzy receptami (formularzami) dla wydruk??w na formacie A4.
 • Umo??liwiono ci?g??y wydruk recept na formatach A4 i A5 oraz na formularzach. Przed wydrukiem recept na blankietach z niebieskim paskiem oraz na leki recepturowe o sk??adzie d??u??szym ni?? 6 wierszy, program nada?? czeka na zmian? blankietu.
 • Dla skierowania i za??wiadczenia nag????wek gabinetu jest drukowany czcionk? skondensowan?, o ile wybrany zosta?? papier w?ski.
 • Dodano prze???cznik "Drukowa? pogrubienie" przy wydruku recept. Wp??ywa to na wyr????nienie zawarto??ci p??l, lecz spowalnia wydruk.
 • Do parametr??w u??ytkownika dodano trzy prze???czniki:
  • Do???czanie tytu??u tekstu - podczas edycji tekstu w trakcie wizyty mo??na do???cza? teksty u??ytkownika wraz z ich tytu??ami lub bez;
  • Automatyczne przej??cie do recept - podczas dopisywania nowej wizyty, po zako??czeniu edycji pola Zabiegi, program automatycznie przechodzi do wystawiania recept. Przej??cie to mo??na zablokowa?.
  • Zaznaczanie recept - je??li ta opcja jest zaznaczona, program b?dzie drukowa?? jedynie zaznaczone recepty. Zaznacza? mo??na klawiszem INSERT. Wci??ni?cie Ctrl+Ins spowoduje zmian? znacznika na przeciwny we wszystkich receptach tej wizyty. Domy??lnie zak??ada si?, ??e dopisana recepta b?dzie drukowana. Zaznaczanie recept nie ma wp??ywu na recepty r????owe i zielone. Nie jest ono r??wnie?? skuteczne, gdy nie drukujemy kompletu recept.
 • Podczas wznawiania recept program do???cza r??wnie?? recepty na ten sam lek, r????ni?ce si? jednak postaci?.
 • Raporty TU07P i TU07S (zestawienia wizyt pe??ne i skr??cone) drukuj? podsumowania w ramach kolejnych tygodni.
 • Nowe raporty TU07PM i TU07SM dzia??aj? analogicznie jak TU07P i TU07S z t? r????nic?, ??e podsumowania drukowane s? w okresach miesi?cznych.
 • Dostawiono do struktury recept pole Liczba Egzemplarzy. Domy??ln? warto??ci? jest 1. Ma to jedynie zastosowanie, gdy drukowany jest komplet recept.
 • Wprowadzono dodatkow? odp??atno??? za leki - 50%.
 • Lista wy??wietlanych recept zosta??a rozszerzona z 3-ch do 4-ch pozycji.
 • Do parametr??w wizyty dodano pole Nag????wek wydruku. Raport z wizyty dotychczas drukowany by?? z nag????wkiem "WYNIK BADANIA". Nag????wek ten nie mo??e by? d??u??szy ni?? 44 znaki.

Powrót do początku

ProMedico 3.17 15.01.1996
 • Zmodyfikowano "uci?glanie" okresu zwolnienia:
  • mo??na jedynie "uci?gli?" w stosunku do ostatnio wystawionego zwolnienia;
  • do nowego zwolnienia s? przenoszone informacje z poprzedniego zwolnienia.
 • Je??li podczas poprzedniej wizyty by??o wystawione zwolnienie, przy wej??ciu do wystawienia nowego zwolnienia program pyta o wznowienie.

Powrót do początku

ProMedico 3.16 09.12.1995
 • Teksty u??ytkownika zosta??y podzielone wg kategorii: Teksty, Wywiad, Badania, Diagnoza, Zabiegi, Skierowania, Za??wiadczenia.
 • Umo??liwiono selekcj? tekst??w wg kategorii (funkcja Filtr).
 • Usuni?to zapis wzorca podczas edycji Wywiadu, Badania, Diagnozy, Zabieg??w (F3).
 • Zmieniono obs??ug? klawisza F2 (czytaj wzorzec) podczas edycji p??l tekstowych. Aktualnie program uruchamia modu?? obs??ugi tekst??w u??ytkownika z odpowiednim filtrem. Daje to mo??liwo??? zapisania dowolnej liczby wzorc??w ka??dej kategorii.
 • Dodano klawisz do Parametr??w u??ytkownika. Dla p??l tekstowych Wywiad, Badania, Diagnoza i Zabiegi u??ytkownik mo??e samodzielnie zdefiniowa? nag????wki okien, opisy klawiszy a tak??e same klawisze. Niedost?pne s? jedynie klawisze wcze??niej zdefiniowane. Wprowadzona parametryzacja ma zastosowanie podczas obs??ugi wizyt oraz przy wydrukach historii choroby i wyniku badania. Zdefiniowane nag????wki s? przechowywane w pliku WIZYTA.MEM.

Powrót do początku

ProMedico 3.15 13.11.1995
 • Dodano prze???cznik "Pauza na zmian? strony" przy wydruku formularzy recept.
 • Umo??liwiono wprowadzenie pustego kodu wojew??dztwa w Kartotece pacjent??w.
 • Umo??liwiono drukowanie odp??atno??ci podczas wydruku recept na formularzach.
 • Ujednolicono zamian? na du??e litery w polu Miejscowo???.

Powrót do początku

ProMedico 3.14 18.10.1995
 • Dodano pole Stosowanie do kartotek lek??w gotowych, w??asnych i recepturowych. Ich zawarto??ci s? przenoszone do wystawianej recepty.
 • Do???czono prze???cznik "Leki w 2-ch kolumnach" w Parametrach u??ytkownika. Ma on wp??yw na spos??b wy??wietlania wystawionych recept podczas przegl?dania kolejnych wizyt pacjenta.

Powrót do początku

ProMedico 3.13 28.09.1995
 • Dodano mo??liwo??? do???czenia tekstu dodatkowego do wydruku wyniku badania (tekst dodatkowy definiuje si? w Parametrach u??ytkownika).
 • Dodano znacznik CITO przy wystawianiu recept. Jest on drukowany w g??rnym prawym rogu recepty, pod numerem statystycznym lekarza.
 • Umo??liwiono wydruk formularzy recept na papierze formatu A4 i A5.

Powrót do początku

ProMedico 3.12 01.09.1995
 • Kartoteka pacjent??w:
  • Do???czono pole Wojew??dztwo wraz z list? kod??w (F1 w polu Woj.).
  • Do???czona kolejno??? przegl?dania kartoteki wg grupy krwi i daty urodzenia.
  • Zmieniono obs??ug? klawisza "K" (Kolejno???).
  • Ujednolicono wy??wietlanie wieku pacjenta.
  • Klawisz F1 w polu PESEL podstawia 6 pocz?tkowych znak??w, pobranych z daty urodzenia.
  • Do???czono prze???czniki do wydruku recept:
   • drukowanie odp??atno??ci,
   • drukowanie kodu wojew??dztwa.
 • Zwolnienia:
  • Do???czono zestawienie wystawionych zwolnie?? podczas rejestracji nowego zwolnienia. Wybranie (klawisz Enter) pod??wietlonego zwolnienia pozwala "uci?gli?" daty zwolnie??, tzn. do pola OD DNIA dopisywanego zwolnienia podstawiana jest zawarto??? pola DO DNIA wybranego zwolnienia, zwi?kszona o 1. Ma to jednak zastosowanie jedynie dla nowego zwolnienia. Wywo??anie modu??u nast?puje przez:
   • przycisk ,
   • klawisz F1 w polu OD DNIA.
  • Do???czono wy??wietlanie dni tygodnia obok dat (pn, wt, ??r, ...).
  • Do???czono sygnalizacj?, gdy koniec zwolnienia wypada w niedziel?.
  • Do???czono drukowanie wieku przy ka??dej wizycie w Zestawieniu wizyt pacjenta (Historia wizyt).
 • Raporty:
  • Do???czono zestawienie pacjent??w wg daty urodzenia (raport TU01U)
  • Do???czono zestawienie pacjent??w wg daty ostatniej wizyty (raport TU01W)
 • Parametry U??ytkownika:
  • Do???czono prze???cznik "Wyliczanie wieku pacjenta wg: daty systemu lub daty wizyty". Wp??ywa on na:
   • spos??b wy??wietlania wieku podczas przegl?dania wizyt
   • drukowanie wieku w raportach TU01U i TU01W.
  • Do???czono prze???cznik "Drukowanie sk??adu leku recepturowego". Ma on wp??yw na uk??ad stosowania lek??w podczas wydruku raportu z wizyty i historii choroby.
 • Harmonogram:
 • Zmieniono typ pola Wiek na znakowe o d??ugo??ci 8. Umo??liwia to wpisanie wieku pacjenta np. 3 tyg., 5 mies. itp.

Powrót do początku

ProMedico 3.11 19.06.1995
 • Do???czono Katalog lek??w w??asnych:
  • z zewn?trz - funkcja Kopiuj kopiuje lek mi?dzy katalogami,
  • z recepty -analogicznie do F1 udost?pniono klawisz F2 -wej??cie do Katalogu lek??w w??asnych.
 • Rozszerzono pole Miejscowo??? do 30-tu znak??w.
 • Zmodyfikowano obs??ug? pola "Zwolnienie od dnia" podczas rejestracji zwolnienia - je??li data OD jest wi?ksza od daty DO, jest ona automatycznie kopiowana do daty DO.

Powrót do początku

ProMedico 3.10 26.05.1995
 • Rozszerzone pole EKD do 6 znak??w.
 • Do???czona kolejno??? przegl?dania w Kartotece Pacjent??w wg miejsca zamieszkania.
 • Zmienione wyliczanie wieku pacjenta (do 2-ch tygodni w dniach, do 2-miesi?cy w tygodniach, do 2-ch lat w miesi?cach).
 • Do???czono prze???cznik "Kontrola daty ur." do Parametr??w U??ytkownika.
 • Do???czono do kod??w steruj?cych drukarki kody dla drukarek laserowych (A6 ON, A4 ON/ = A6 OFF/, Portrait, Landscape).

Powrót do początku

ProMedico 3.09 03.02.1995
 • Do???czono pole Nr statystyczny (10 znak??w) do Kartoteki u??ytkownik??w.
 • Zaktualizowany wygl?d recept.
 • Rachunki wystawiane s? wg nowych z??otych.
 • Cennik zawiera zdenominowane ceny.
 • W zwolnieniu zmieniono pole KGN na EKD (4 znaki).

Powrót do początku

ProMedico 3.08 21.12.1994
 • Udost?pniono klawisz "W" (Wznowienie) dla p??l Wywiad, Badania, Diagnoza, Zabiegi.
 • Wznowione leki maj? ustawiony znacznik na "r" je??li poprzednia recepta zosta??a wydrukowana.
 • Je??li poprzednia wizyta zawiera??a recepty, przy wej??ciu do wystawiania recept program pyta o wznowienie.
 • Do???czone przechowanie parametr??w drukowania recept (Komplet i format) w pliku RECEPTY.MEM.
 • Do???czone przechowanie parametr??w drukowania wyniku badania (BADANIE.MEM).
 • Do???czona mo??liwo??? wydruku recept po 2szt. na kartkach A5 (landscape).
 • Do???czona mo??liwo??? wydruku skierowa?? i za??wiadcze?? na blankietach A6 (landscape).
 • Nieco zmieniony wydruk stosowania lek??w w Wyniku badania, Historii leczenia i zaleceniach dla pacjenta.
 • Rozszerzono pole Uprawnienia w Kartotece pacjent??w i receptach do 15-tu znak??w.

Powrót do początku

ProMedico 3.07 28.09.1994
 • Dodano prze???cznik "Ostrze??enie b???dnym numerze PESEL" do Parametr??w u??ytkownika.

Powrót do początku

ProMedico 3.06 21.06.1994
 • Wy??wietlany rok urodzenia pacjenta podczas przegl?dania wizyt.
 • Dostosowany do wydruku rozmiar okien edycyjnych w skierowaniach, za??wiadczeniach i tekstach.

Powrót do początku

ProMedico 3.05 21.05.1994
 • Poprawione "przewijanie" okna katalogu lek??w recepturowych
 • Udoskonalone numerowanie zwolnie??:
  • seria i numer wyznaczane s? na podstawie ostatnio zarejestrowanego zwolnienia;
  • po wpisaniu innej serii program proponuje kolejny numer w ramach tej serii;
 • F1 w polu Seria - jak przy wej??ciu, w polu Numer - numer kolejny w ramach danej serii.

Powrót do początku

ProMedico 3.04 16.05.1994
 • Poprawiony wydruk alfabetycznego zestawienia pacjent??w.
 • Rozszerzenie zestawu kod??w steruj?cych drukarki o kod CONDENS OFF.
 • Drukowanie adresu pacjenta na skierowaniach i za??wiadczeniach.

Powrót do początku

ProMedico 3.03 08.05.1994
 • Sk??ad leku recepturowego mo??e zawiera? powy??ej 6-ciu 30-to znakowych sk??adnik??w (max. 64kB tekstu).
 • Zwi?kszony rozmiar okna katalogu lek??w recepturowych.
 • Mo??liwo??? do???czenia diagnozy do tre??ci za??wiadczenia.

Powrót do początku

ProMedico 3.02 23.04.1994
 • Usuni?ty b???d "INDEX TAG NOT FOUND" podczas rejestrowania wizyty w harmonogramie.
 • Rozszerzono pole Ilo??? w recepcie do 20-tu znak??w

Powrót do początku

ProMedico 3.01 28.03.1994
 • Do???czono modu??y sk??adowania i odtwarzania danych.
 • Ka??dy u??ytkownik mo??e zdefiniowa? w??asne wzorce dla p??l Wywiad, Badania itp.

Powrót do początku
cezmar.com.pl
© C&E Ostatnia aktualizacja: 12.07.2011r.